รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ กุดรัง ตำบล ห้วยเตย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44120501 โชคชัย ระดับดีเยี่ยม
44120502 หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
44120503 วังโจด ระดับดีเยี่ยม
44120504 หนองแคน ระดับดีเยี่ยม
44120505 หัวนา ระดับดี
44120506 สำโรง ระดับดีเยี่ยม
44120507 วังทอง ระดับดีเยี่ยม
44120508 โนนจันทร์หอม ระดับดีเยี่ยม
44120509 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
44120510 สำโรงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
44120511 หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
44120512 ห้วยเตย ระดับดีเยี่ยม
44120513 หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
44120514 สำโรง ระดับดี
44120515 วังโจด ระดับดีเยี่ยม
44120516 หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
44120517 หัวนา ระดับดี
44120518 สำโรงเหนือ ระดับดี
44120519 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม