รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ กุดรัง ตำบล หนองแวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44120401 หนองแวง ระดับดี
44120402 โนนสวรรค์ ระดับดี
44120403 ศรีอรุณ ระดับดีเยี่ยม
44120404 โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
44120405 ห้วยแคน ระดับดีเยี่ยม
44120406 โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
44120407 หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
44120408 จอมทอง ระดับดีเยี่ยม
44120409 ห้วยแคน ระดับดีเยี่ยม
44120410 โชคชัยศรี ระดับดี
44120411 หนองแวงใต้ ระดับดีเยี่ยม
44120412 โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
44120413 หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
44120414 โนนสูง ระดับดี