รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ กุดรัง ตำบล เลิงแฝก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44120301 เลิงแฝก ระดับดีเยี่ยม
44120302 ปอแดง ระดับดีเยี่ยม
44120303 บัวแก้ว ระดับดีเยี่ยม
44120304 บ่อแก ระดับดีเยี่ยม
44120305 ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
44120306 โสกกาว ระดับดีเยี่ยม
44120307 พรสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
44120308 หนองบอน ระดับดีเยี่ยม
44120309 โสกคลอง ระดับดีเยี่ยม
44120310 บ่อทอง ระดับดีเยี่ยม
44120311 ดาวเรือง ระดับดีเยี่ยม
44120312 โสกคลอง ระดับดีเยี่ยม
44120313 เลิงแฝก ระดับดีเยี่ยม
44120314 บัวแก้ว ระดับดีเยี่ยม
44120315 พรสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม