รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ กุดรัง ตำบล นาโพธิ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44120201 นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
44120202 หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
44120203 คูชัย ม.3 ระดับดีเยี่ยม
44120204 โนนทัน ระดับดีเยี่ยม
44120205 ไพศาล ระดับดีเยี่ยม
44120206 โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
44120207 หนองแหน ระดับดีเยี่ยม
44120208 หัวนาคำ ระดับดีเยี่ยม
44120209 โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
44120210 หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
44120211 โนนสมบัติ ระดับดีเยี่ยม
44120212 พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
44120213 ปทุมทอง ระดับดีเยี่ยม
44120214 โนนถาวร ระดับดีเยี่ยม
44120215 ธรรมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
44120216 โนนเกษตร ระดับดีเยี่ยม
44120217 ห้วยมะเขือ ระดับดีเยี่ยม
44120218 ใหม่หนองจาน ระดับดีเยี่ยม
44120219 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
44120220 หนองคูณทอง ระดับดีเยี่ยม
44120221 คูชัย 21 ระดับดีเยี่ยม