รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ กุดรัง ตำบล กุดรัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44120101 กุดรังหมู่ 1 ระดับดีเยี่ยม
44120102 หนองบัว หมู่ 2 ระดับดี
44120103 บ้านหนองป้าน ระดับดี
44120104 บ้านหัวช้างหมู่ 4 ระดับดีเยี่ยม
44120105 บ้านโคกลี่ ระดับดี
44120106 บ้านหนองคลอง หมู่ 6 ระดับดี
44120107 ดอนโมง ระดับดี
44120108 กุดเม็ก ระดับดี
44120109 หัวขัว ระดับดี
44120110 บ้านโสกขุ่น ระดับดี
44120111 สว่าง ระดับดี
44120112 หนองน้ำใส ระดับดี
44120113 บ้านศรีวิไล ระดับดี
44120114 บ้านหัวช้าง หมู่1 4 ระดับดี
44120115 หนองบัว ระดับดี
44120116 กุดรังหมู่ 16 ระดับดี