รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล รัตนวารี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060801 รัตนวารี ระดับดี
37060802 เสียว ระดับดี
37060803 เสียว ระดับดี
37060804 โต่งโต้น ระดับดี
37060805 หนองเดิ่น ระดับดี
37060806 หนองแสง ระดับดี
37060807 รัตนวารี ระดับดี