รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล จิกดู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060701 จิกดู่ ระดับดีเยี่ยม
37060702 หนองเทา ระดับดี
37060703 หนองยอ ระดับดีเยี่ยม
37060704 โพนขวาว ระดับดีเยี่ยม
37060705 จิกดู่ ระดับมาก
37060706 ดู่ใน ระดับดีเยี่ยม
37060707 โนนผักหวาน ระดับพัฒนา
37060708 ดู่ใน ระดับดีเยี่ยม
37060709 หนองยอ ระดับดีเยี่ยม
37060710 โพนขวาว ระดับดีเยี่ยม
37060711 จิกดู่ ระดับดีเยี่ยม
37060712 จิกดู่ ระดับดีเยี่ยม