รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล สร้างถ่อน้อย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060601 บ้านสร้างถ่อนอก ระดับดี
37060602 คำน้อย ระดับดีเยี่ยม
37060603 บ้านสร้างถ่อใน ระดับมาก
37060604 คำข่า ระดับดีเยี่ยม
37060605 คึมน้อย ระดับดีเยี่ยม
37060606 หนองไหล ระดับดีเยี่ยม
37060607 บ้านโนนแคน ระดับดีเยี่ยม
37060608 หนองไหล ม. 8 ระดับดีเยี่ยม
37060609 นาคู ม.9 ระดับดีเยี่ยม
37060610 บ้านใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
37060611 บ้านสร้างถ่อนอก ระดับดีเยี่ยม
37060612 บ้านโนนแคน ระดับดี
37060613 บ้านสร้างถ่อใน ระดับมาก