รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล โพนเมืองน้อย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060501 บ้านโพนเมืองน้อย ระดับดีเยี่ยม
37060503 บ้านเหล่าขวาว ระดับดีเยี่ยม
37060504 บ้านชะแงะ ระดับดีเยี่ยม
37060510 บ้านน้อยนาเวิน ระดับดีเยี่ยม
37060511 บ้านเหล่าพัฒนา ระดับดี
37060512 บ้านชะแงะ ระดับดีเยี่ยม