รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล หนองแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060401 หนองแก้ว ระดับดี
37060402 โนนค้อ ระดับดี
37060403 โคกเลาะ ระดับดี
37060404 บ่อชะเนง ระดับดี
37060405 หนองแก้ว ระดับดี
37060406 บ่อชะเนง ระดับดี
37060407 โคกเลาะ ระดับดี
37060408 โคกเลาะ ระดับดี
37060409 โพนแพง ระดับดี
37060410 แสนสุข ระดับดี