รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล เค็งใหญ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060301 เค็งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
37060302 เค็งใหญ่ ระดับมาก
37060303 เป้า ระดับมาก
37060304 หัวดง ระดับดีเยี่ยม
37060305 หนองคลอง ระดับมาก
37060306 ดู่ ระดับดี
37060307 ชาด ระดับดีเยี่ยม
37060308 หนองงูเหลือม ระดับมาก
37060309 เค็งใหญ่ ระดับดี
37060310 หัวดง ระดับดีเยี่ยม