รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล คำพระ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060201 คำพระ ระดับดี
37060202 คำพระ ระดับดี
37060203 คำพระ ระดับดี
37060204 บ้านกุดซวย ระดับดี
37060205 บ้านโนนหนามแท่ง ระดับดี
37060206 หนองแคน ระดับดี
37060207 โคกชาด ระดับดี
37060208 ท่ายางชุม ระดับดี
37060209 ท่ายางชุม ระดับดี
37060210 กุดซวย ระดับดี
37060211 โนนหนามแท่ง ระดับดี
37060212 ท่าโพธิ์ ระดับดี