รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ หัวตะพาน ตำบล หัวตะพาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37060101 หัวตะพาน ระดับดี
37060102 หนองขอน ระดับดี
37060103 ท่าวังหิน ระดับดี
37060104 คำเจริญ ระดับดี
37060105 โสกสว่าง ระดับดี
37060106 หัวตะพาน ระดับดี
37060107 หัวตะพาน ระดับดี
37060108 หัวตะพาน ระดับดี
37060109 ดอนว่าน ระดับดี