รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล พรหมณี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26011302 บ้านเขาน้อย ระดับพัฒนา
26011310 บ้านหนองพงษ์ ระดับพัฒนา
26011311 ตอไม้แดง ระดับพัฒนา
26011312 หนองแสนตอ ระดับดี
26011316 คลองยาง ระดับดี