รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล เขาพระ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26011201 บ้านวังตูม ระดับมาก
26011202 บ้านเกาะกระชาย ระดับดี
26011203 เฃาสลักหิน ระดับดี
26011204 เขาพระ ระดับดี
26011205 บ้านเขาทุเรียน ระดับดี
26011206 วังไทร ระดับดี
26011207 บุหย่อง ระดับมาก