รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล หินตั้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26011101 บ้านท่าด่าน ระดับดี
26011102 บ้านคลองบ่อ ระดับดี
26011104 บ้านท่าชัย ระดับดี
26011105 บ้านหุบเมย ระดับดี
26011106 บ้านวังยายฉิม ระดับดี
26011107 บ้านหินตั้ง ระดับดี
26011108 บ้านคลองสีเสียด ระดับดี
26011109 บ้านวังยาว ระดับดี