รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล สาริกา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26011005 เขานางบวช ระดับดีเยี่ยม
26011006 บ้านใหม่ ระดับมาก
26011007 บ้านวังดอกไม้ ระดับมาก
26011008 บ้านบุ่ง ระดับมาก
26011009 บ้านพราหมณี ระดับดี
26011010 โพธิ์งาม ระดับมาก