รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล ดงละคร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26010801 หน้าสนาม ระดับดี
26010802 หนองกระพ้อ ระดับดีเยี่ยม
26010803 บ้านหนองหมู ระดับดี
26010804 หนองหัวกรวด ระดับพัฒนา
26010805 หินสามก้อน ระดับพัฒนา
26010806 บ้านหนองทองทราย ระดับพัฒนา
26010807 คลองโพธิ์ ระดับพัฒนา
26010808 ท่าแห ระดับพัฒนา
26010809 หน้ากระดาน ระดับพัฒนา
26010810 กลางดง ระดับดี
26010811 ใต้วัด ระดับพัฒนา
26010812 ลำผักบุ้ง ระดับพัฒนา
26010813 หนองปรือ ระดับดี