รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล ศรีจุฬา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26010701 บ้านลำผักบุ้ง ระดับดีเยี่ยม
26010702 ปากท่อ ระดับดีเยี่ยม
26010703 บางหอย ระดับดีเยี่ยม
26010704 คลอง2 ระดับดีเยี่ยม
26010705 บางขอม ระดับดีเยี่ยม
26010706 บ้านบางเม่า ระดับดีเยี่ยม
26010707 บางเม่าใต้ ระดับดีเยี่ยม
26010708 คลองห้า ระดับมาก
26010709 คลองห้า ระดับดีเยี่ยม
26010710 ไผ่แถว ระดับมาก
26010711 บางปรัง ระดับดีเยี่ยม
26010712 บางเม่าเหนือ ระดับดีเยี่ยม