รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล ท่าทราย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26010501 บ้านไร ระดับดี
26010502 บ้านโพธาราม ระดับดี
26010503 บ้านท่าทราย ระดับดี
26010504 บ้านคลองใหญ่ ระดับดี
26010505 บ้านท่าศาลา ระดับดี
26010506 บ้านโรงหิน ระดับดี
26010507 บ้านบางควายลุย ระดับดี