รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก ตำบล บ้านใหญ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26010301 บ้านท่าข่อย ระดับดี
26010302 โพธิ์ไทร ระดับดี
26010303 โพธิ์ ระดับพัฒนา
26010304 หนองปลาจีน ระดับดี
26010305 บุ่งกระเบา ระดับดี
26010306 ใหม่ ระดับดี
26010307 ทุ่งแค ระดับดี