รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล หลักหก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13011401 คลองคูกลาง ระดับมาก
13011402 คลองกวางตุ้ง ระดับมาก
13011403 บ้านคลองต้นไทร ระดับดีเยี่ยม
13011404 บ้านริมคลองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
13011405 บ้านคลองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
13011406 คลองสิบศอก ระดับมาก
13011407 บ้านคลองเปรม ระดับดีเยี่ยม