รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13011301 บ้านบางใหญ่ ระดับดี
13011302 บ้านคลองบางสิงห์ ระดับดี
13011303 บ้านคลองบางหลวง ระดับดี
13011304 บ้านคลองเปรม ระดับดี
13011305 บ้านบางเลียบ ระดับดี
13011306 บ้านต้นโพธิ์ ระดับดี
13011307 บ้านอิสลาม ไม่ผ่านเกณฑ์
13011308 บ้านปลายคลองเปรม ระดับมาก