รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางกะดี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13011201 บ้านเกริน ระดับดีเยี่ยม
13011202 บ้านโคกชะพลู ระดับดีเยี่ยม
13011203 บ้านกางซอง ระดับดีเยี่ยม
13011204 บ้านคลองลำภู ระดับมาก
13011205 ประตูน้ำเชียงราก ระดับมาก