รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางพูน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13011101 บ้านตลาดล่าง ระดับดี
13011102 บ้านคลองเปรมประชากร ระดับดีเยี่ยม
13011103 บางแขยด ระดับดีเยี่ยม
13011104 บางพูน ระดับมาก
13011105 บ้านบางพูน ระดับพัฒนา
13011106 บางพูนพัฒนา ระดับดีเยี่ยม