รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางพูด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13011001 บ้านคลองเปรมเหนือ ระดับดี
13011002 บ้านโรงหีบ ระดับดี
13011003 บ้านคลองเปรมใต้ ระดับดี
13011004 บ้านคลองขนุน ระดับดี
13011005 บ้านคลองโคลน ระดับดี
13011006 บ้านท่ากะชะ ระดับดี