รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางเดื่อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010901 บ้านทำนบคลองบางโพธิ์ใต้ ระดับดี
13010902 บ้านคลองบางโพธิ์ฝั่งใต้ ระดับดี
13010903 บ้านหนองปรง ระดับดี
13010904 บ้านคลองบางโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
13010905 บ้านธรรมสุธีร์ ระดับดีเยี่ยม
13010906 บ้านวัดน้ำวน ไม่ผ่านเกณฑ์
13010907 บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ระดับดี