รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางหลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010801 บ้านคลองบางหลวง ระดับดีเยี่ยม
13010802 บ้านทำนบบางหลวง ระดับดีเยี่ยม
13010803 บ้านริมแม่น้ำ ระดับดีเยี่ยม
13010804 คลองบางโพธิ์ใต้ ระดับดีเยี่ยม
13010805 บ้านลาดขวาง ระดับดีเยี่ยม
13010806 บ้านทำนบบางโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
13010807 บ้านปลายคลอง ระดับดีเยี่ยม