รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010701 ปลายบัว ระดับมาก
13010702 [บ้านคลองซอก ระดับมาก
13010703 บ้านคุ้งวัด ระดับมาก
13010704 บ้านปากคลอง ระดับดี
13010705 เกาะเกรียง ระดับดีเยี่ยม
13010706 บางตะไนย์ ระดับมาก
13010707 บ้านศาลเจ้า ระดับมาก
13010708 ไผ่ล้อม ระดับดีเยี่ยม
13010709 บ้านตีนเลน ระดับมาก
13010710 บ้านบางนางบุญ ระดับมาก
13010711 ฝั่งกลาง ระดับดีเยี่ยม
13010712 พระโอย ระดับพื้นฐาน