รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางขะแยง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010601 บ้านโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
13010602 บางขะแยง ระดับดีเยี่ยม
13010603 บ้านวัดตลาดใต้ ระดับดีเยี่ยม
13010604 บางนางบุญ ระดับดีเยี่ยม