รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บ้านกระแชง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010501 บ้านคลองพลับ ระดับดี
13010502 บ้านเตาอิฐ ระดับดี
13010503 บ้านกระแชง ระดับดี
13010504 บ้านโพลงเผลง ระดับดี