รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บ้านฉาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010401 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ ระดับดีเยี่ยม
13010402 บ้านเจ้าคุณ ระดับดีเยี่ยม
13010403 บ้านคลองบางหลวง ระดับดี
13010404 บ้านฉาง ระดับดี