รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บ้านกลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010301 บ้านทุ่งตาล ระดับดี
13010302 บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
13010303 บ้านมะขาม ไม่ผ่านเกณฑ์
13010304 บ้านม่วง ระดับพัฒนา