รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บ้านใหม่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13010201 บ้านคลองบ้านใหม่ ระดับดี
13010202 บ้านคลองบางตะองค์ ระดับดี
13010203 บ้านคลองรังสิตฝั่งใต้ ระดับดี
13010204 บ้านคลองรังสิตฝั่งเหนือ ระดับดี
13010205 บ้านบางกะต้น ระดับดี
13010206 บ้านบางสานฝั่งเหนือ ระดับดี