รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ บ้านแหลม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บ้านแหลม 10 0 10 100.00 2 20.00 0 0.00 3 30.00 5 50.00 0 0.00 0 0.00 5 50.00
บางขุนไทร 11 0 11 100.00 5 45.45 3 27.27 3 27.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากทะเล 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
บางแก้ว 8 0 3 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50
แหลมผักเบี้ย 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
บางตะบูน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 4 50.00 1 12.50 8 100.00
บางตะบูนออก 4 1 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00
บางครก 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
ท่าแร้ง 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าแร้งออก 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 4 100.00
รวม 72 1 57 79.17 7 9.72 3 4.17 6 8.33 33 45.83 4 5.56 4 5.56 41 56.94