รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ บ้านลาด
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บ้านลาด 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 0 0.00 1 12.50 8 100.00
บ้านหาด 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 100.00
บ้านทาน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ตำหรุ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 1 16.67
สมอพลือ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6 100.00
ไร่มะขาม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 2 22.22 0 0.00 9 100.00
ท่าเสน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 5 55.56 2 22.22 9 100.00
หนองกระเจ็ด 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
หนองกะปุ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 1 11.11 0 0.00 9 100.00
ลาดโพธิ์ 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
สะพานไกร 3 0 3 100.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 2 66.67
ไร่โคก 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
โรงเข้ 5 0 5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไร่สะท้อน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
ห้วยข้อง 3 0 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 3 100.00
ท่าช้าง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 3 37.50 2 25.00 1 12.50 6 75.00
ถ้ำรงค์ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6 100.00
ห้วยลึก 6 0 6 100.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 115 0 115 100.00 0 0.00 6 5.22 13 11.30 64 55.65 27 23.48 5 4.35 96 83.48