รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ ท่ายาง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ท่ายาง 10 0 10 100.00 0 0.00 3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าคอย 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 45.45 0 0.00 6 54.55 11 100.00
ยางหย่อง 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
หนองจอก 14 0 14 100.00 0 0.00 1 7.14 8 57.14 4 28.57 0 0.00 1 7.14 5 35.71
มาบปลาเค้า 11 1 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าไม้รวก 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 8 61.54 2 15.38 0 0.00 10 76.92
วังไคร้ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 10 100.00
กลัดหลวง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 9 81.82 2 18.18 0 0.00 0 0.00 2 18.18
ปึกเตียน 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
เขากระปุก 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าแลง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 10 100.00
บ้านในดง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 3 50.00 0 0.00 6 100.00
รวม 119 1 119 100.00 0 0.00 4 3.36 52 43.70 47 39.50 9 7.56 7 5.88 63 52.94