รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ หนองหญ้าปล้อง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หนองหญ้าปล้อง 11 0 8 72.73 0 0.00 0 0.00 2 18.18 1 9.09 0 0.00 5 45.45 6 54.55
ยางน้ำกลัดเหนือ 5 0 5 100.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00
ยางน้ำกลัดใต้ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 3 42.86 0 0.00 3 42.86 6 85.71
ท่าตะคร้อ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 1 12.50 1 12.50 8 100.00
รวม 31 0 28 90.32 2 6.45 0 0.00 3 9.68 13 41.94 1 3.23 9 29.03 23 74.19