รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ เมืองเพชรบุรี
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ท่าราบ 0 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คลองกระแชง 0 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางจาน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 1 11.11 0 0.00 1 11.11
นาพันสาม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 33.33 6 66.67 0 0.00 9 100.00
ธงชัย 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
บ้านกุ่ม 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 11 84.62 0 0.00 0 0.00 11 84.62
หนองโสน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
ไร่ส้ม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
เวียงคอย 3 0 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางจาก 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
บ้านหม้อ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ต้นมะม่วง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ช่องสะแก 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
นาวุ้ง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
สำมะโรง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 1 14.29 7 100.00
โพพระ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
หาดเจ้าสำราญ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
หัวสะพาน 14 0 14 100.00 0 0.00 2 14.29 0 0.00 0 0.00 11 78.57 1 7.14 12 85.71
ต้นมะพร้าว 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
วังตะโก 3 0 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
โพไร่หวาน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
ดอนยาง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
หนองขนาน 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 12 92.31 0 0.00 0 0.00 12 92.31
หนองพลับ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 5 71.43 2 28.57 0 0.00 0 0.00 2 28.57
รวม 184 17 184 100.00 0 0.00 2 1.09 25 13.59 130 70.65 18 9.78 9 4.89 157 85.33