รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ บางกระทุ่ม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บางกระทุ่ม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 33.33 1 11.11 5 55.56 9 100.00
บ้านไร่ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 8 80.00 10 100.00
โคกสลุด 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00 1 10.00 1 10.00 10 100.00
สนามคลี 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 3 50.00 6 100.00
ท่าตาล 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 1 11.11 0 0.00 9 100.00
ไผ่ล้อม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 90.91 1 9.09 0 0.00 11 100.00
นครป่าหมาก 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 76.92 3 23.08 0 0.00 13 100.00
เนินกุ่ม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 45.45 1 9.09 5 45.45 11 100.00
วัดตายม 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 6 75.00 1 12.50 8 100.00
รวม 87 0 87 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 57.47 14 16.09 23 26.44 87 100.00