รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ นครไทย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครไทย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
หนองกะท้าว 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 9 33.33 16 59.26 0 0.00 2 7.41 18 66.67
บ้านแยง 13 0 8 61.54 0 0.00 0 0.00 3 23.08 5 38.46 0 0.00 0 0.00 5 38.46
เนินเพิ่ม 19 0 19 100.00 2 10.53 1 5.26 14 73.68 1 5.26 0 0.00 1 5.26 2 10.53
นาบัว 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 33.33 0 0.00 10 66.67 15 100.00
นครชุม 8 1 8 100.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 5 62.50 0 0.00 0 0.00 5 62.50
น้ำกุ่ม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
ยางโกลน 10 0 10 100.00 3 30.00 1 10.00 4 40.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00
บ่อโพธิ์ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 10 76.92 3 23.08 0 0.00 0 0.00 3 23.08
บ้านพร้าว 10 2 10 100.00 0 0.00 0 0.00 4 40.00 0 0.00 4 40.00 2 20.00 6 60.00
ห้วยเฮี้ย 10 0 10 100.00 0 0.00 5 50.00 5 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 145 3 140 96.55 5 3.45 7 4.83 53 36.55 43 29.66 4 2.76 28 19.31 75 51.72