รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ เมืองพิษณุโลก
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ในเมือง 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังน้ำคู้ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
วัดจันทร์ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 5 83.33 6 100.00
วัดพริก 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 8 66.67 0 0.00 3 25.00 11 91.67
ท่าทอง 11 0 11 100.00 1 9.09 0 0.00 10 90.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าโพธิ์ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
สมอแข 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 50.00 3 37.50 1 12.50 8 100.00
ดอนทอง 14 0 14 100.00 1 7.14 1 7.14 4 28.57 8 57.14 0 0.00 0 0.00 8 57.14
บ้านป่า 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 8 80.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00
ปากโทก 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 4 57.14 1 14.29 0 0.00 5 71.43
หัวรอ 12 0 6 50.00 3 25.00 1 8.33 1 8.33 0 0.00 0 0.00 1 8.33 1 8.33
จอมทอง 9 0 4 44.44 0 0.00 0 0.00 3 33.33 1 11.11 0 0.00 0 0.00 1 11.11
บ้านกร่าง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 11 91.67 12 100.00
บ้านคลอง 5 0 5 100.00 3 60.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พลายชุมพล 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
มะขามสูง 10 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อรัญญิก 10 0 7 70.00 0 0.00 1 10.00 2 20.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 4 40.00
บึงพระ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 60.00 1 10.00 3 30.00 10 100.00
ไผ่ขอดอน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
งิ้วงาม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
รวม 173 0 149 86.13 8 4.62 3 1.73 38 21.97 71 41.04 5 2.89 24 13.87 100 57.80