รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ตาก อำเภอ เมืองตาก
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ระแหง 0 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองหลวง 0 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงเงิน 0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หัวเดียด 0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองบัวเหนือ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8 100.00
ไม้งาม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 8 88.89 0 0.00 9 100.00
โป่งแดง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
น้ำรึม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
วังหิน 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
แม่ท้อ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
ป่ามะม่วง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00 7 100.00
หนองบัวใต้ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 7 100.00
วังประจบ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50.00 7 50.00 0 0.00 14 100.00
ตลุกกลางทุ่ง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
รวม 104 16 104 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74 71.15 30 28.85 0 0.00 104 100.00