รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ หนองฉาง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หนองฉาง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
หนองยาง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 8 80.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00
หนองนางนวล 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00
หนองสรวง 5 0 5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านเก่า 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
อุทัยเก่า 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
ทุ่งโพ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00
ทุ่งพง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
เขาบางแกรก 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
เขากวางทอง 13 0 13 100.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 11 84.62 0 0.00 0 0.00 11 84.62
รวม 97 0 97 100.00 0 0.00 7 7.22 11 11.34 64 65.98 0 0.00 15 15.46 79 81.44