รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ในเมือง 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 82.35 3 17.65 0 0.00 17 100.00
เหมืองง่า 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 10 100.00
อุโมงค์ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
หนองช้างคืน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ประตูป่า 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 66.67 2 22.22 1 11.11 9 100.00
ริมปิง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
ต้นธง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 81.82 2 18.18 0 0.00 11 100.00
บ้านแป้น 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 9 100.00
เหมืองจี้ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 57.14 5 35.71 1 7.14 14 100.00
ป่าสัก 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 11 61.11 6 33.33 18 100.00
เวียงยอง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 3 37.50 8 100.00
บ้านกลาง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
มะเขือแจ้ 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 80.95 2 9.52 2 9.52 21 100.00
ศรีบัวบาน 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 41.67 3 25.00 4 33.33 12 100.00
หนองหนาม 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 2 25.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50
รวม 176 0 176 100.00 0 0.00 0 0.00 5 2.84 80 45.45 52 29.55 39 22.16 171 97.16