รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ วาปีปทุม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หนองแสง 28 6 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.14 1 3.57 25 89.29 28 100.00
ขามป้อม 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 50.00 0 0.00 8 50.00 16 100.00
เสือโก้ก 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 19 95.00 20 100.00
ดงใหญ่ 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 81.25 0 0.00 3 18.75 16 100.00
โพธิ์ชัย 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 12 100.00
หัวเรือ 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 6 28.57 1 4.76 12 57.14 2 9.52 15 71.43
แคน 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 17 100.00
งัวบา 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 63.16 4 21.05 3 15.79 19 100.00
นาข่า 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
บ้านหวาย 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 82.35 0 0.00 3 17.65 17 100.00
หนองไฮ 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00
ประชาพัฒนา 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 11 100.00
หนองทุ่ม 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
หนองแสน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00 1 10.00 1 10.00 10 100.00
โคกสีทองหลาง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
รวม 241 6 241 100.00 0 0.00 0 0.00 6 2.49 58 24.07 59 24.48 118 48.96 235 97.51