รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ปะหลาน 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 15 93.75 0 0.00 0 0.00 15 93.75
ก้ามปู 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00
เวียงสะอาด 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00
เม็กดำ 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 100.00 0 0.00 22 100.00
นาสีนวล 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
ราษฎร์เจริญ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 35.71 0 0.00 9 64.29 14 100.00
หนองบัวแก้ว 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 5 31.25 9 56.25 16 100.00
เมืองเตา 26 0 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 88.46 3 11.54 0 0.00 26 100.00
ลานสะแก 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 26.32 14 73.68 0 0.00 19 100.00
เวียงชัย 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 78.57 0 0.00 3 21.43 14 100.00
หนองบัว 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 76.92 3 23.08 0 0.00 13 100.00
ราษฎร์พัฒนา 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
เมืองเสือ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 18.18 9 81.82 11 100.00
ภารแอ่น 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 80.00 0 0.00 2 20.00 10 100.00
รวม 227 0 227 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.44 131 57.71 49 21.59 46 20.26 226 99.56