รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ นาเชือก
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นาเชือก 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11.11 13 72.22 3 16.67 18 100.00
สำโรง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 14 93.33 15 100.00
หนองแดง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 40.00 4 40.00 2 20.00 10 100.00
เขวาไร่ 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 42.11 5 26.32 6 31.58 19 100.00
หนองโพธิ์ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
ปอพาน 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 15 93.75 16 100.00
หนองเม็ก 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 20 100.00
หนองเรือ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
หนองกุง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 81.82 2 18.18 11 100.00
สันป่าตอง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 1 8.33 8 66.67 12 100.00
รวม 145 0 145 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 11.72 34 23.45 94 64.83 145 100.00