รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ บรบือ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บรบือ 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 94.12 1 5.88 0 0.00 17 100.00
บ่อใหญ่ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 18 100.00
วังไชย 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
หนองม่วง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
กำพี้ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00
โนนราษี 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 2 15.38 0 0.00 10 76.92 12 92.31
โนนแดง 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 13 65.00 20 100.00
หนองจิก 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 20 100.00
บัวมาศ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 66.67 3 33.33 9 100.00
หนองคูขาด 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 50.00 1 5.56 8 44.44 18 100.00
วังใหม่ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 9 90.00 10 100.00
ยาง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00
หนองสิม 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00
หนองโก 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
ดอนงัว 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
รวม 209 0 209 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.48 65 31.10 13 6.22 130 62.20 208 99.52