รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ กันทรวิชัย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โคกพระ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13.33 2 13.33 11 73.33 15 100.00
คันธารราษฎร์ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 10 90.91 11 100.00
มะค่า 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 1 6.67 8 53.33 5 33.33 14 93.33
ท่าขอนยาง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 2 13.33 7 46.67 3 20.00 3 20.00 13 86.67
นาสีนวน 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 77.78 4 14.81 2 7.41 27 100.00
ขามเรียง 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 2 8.70 2 8.70 6 26.09 13 56.52 21 91.30
เขวาใหญ่ 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 47.62 3 14.29 8 38.10 21 100.00
ศรีสุข 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 24 100.00
กุดใส้จ่อ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 81.82 0 0.00 2 18.18 11 100.00
ขามเฒ่าพัฒนา 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4 19.05 5 23.81 0 0.00 12 57.14 17 80.95
รวม 183 0 183 100.00 0 0.00 0 0.00 9 4.92 58 31.69 26 14.21 90 49.18 174 95.08